Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Celem praktyki zawodowej realizowanej w ramach kierunku grafika jest:

 

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznej dotyczącej technik, technologii oraz materiałów stosowanych w realizacjach z zakresu grafiki artystycznej i użytkowej;
 • posługiwanie się narzędziami graficznymi w pracy edytorskiej w tym programami: Adobe Photoshop, Adobe Indesign, i Adobe Ilustrator;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja umiejętności nabytych na zajęciach w pracowniach graficznych;
 • zapoznanie się z procesami technologicznymi druku offsetowego, jak i reżimem technologicznym w zakresie powielania pełno nakładowej grafiki artystycznej;
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywacji zawodowej studenta na rynku pracy.

 

Celem praktyki zawodowej realizowanej w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest:

 

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznej przygotowującej do działalności artysty plastyka oraz edukatora sztuki.
 • Zdobywanie doświadczenia zawodowego w szeroko pojętych jednostkach kultury i sztuki, artystycznych oraz artystyczno – edukacyjnych.
 • Praktyki zawodowe mogą stanowić przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne-witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach;
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
 • Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
 • Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. 


UWAGI OGÓLNE

Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa.

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa i obejmuje łącznie 60 godz. Realizacja praktyk zawodowych nie może trwać krócej niż 3 tygodnie.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest przedstawienie stosownych dokumentów:
 

 • wypełnionym drukiem porozumienia o organizacji praktyki zawodowej Uniwersytetu Śląskiego;
 • skierowaniem na praktykę zawodową;
 • oświadczeniem zobowiązującym studenta do przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów BHP;
 • wypełnionym raportem o przebiegu praktyk zawodowych.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Stosowne dokumenty należy wypełnić i przedłożyć opiekunowi praktyk.

Po odbyciu praktyk zawodowych należy złożyć wypełniony druk wniosku o zaliczenie praktyk do Dziekana Wydziału Artystycznego.

Praktyki zawodowe nie są opłacane przez uczelnię - student, bez względu na tryb studiów, organizuje je we własnym zakresie.

Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza wpis do indeksu, dokonany przez opiekuna praktyk zawodowych po jej odbyciu, spełnieniu wyznaczonych warunków i złożeniu stosownych dokumentów.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą
i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną liczbę punktów kredytowych (ECTS).

Na studiach niestacjonarnych dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów /specjalności wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki, student składa do dziekana wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, jako praktykę zawodową. W celu zaliczenia praktyki, student składa do dziekana wniosek wg wzoru. Stosowny druk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Sztuki.

Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na tych zajęciach.

Ze względów organizacyjnych i formalnych należy przestrzegać przyjętego sposobu realizacji praktyk zawodowych, choć nie jest on wprost związany z trybem zaliczania kolejnych semestrów studiów.

Opiekun praktyk zawodowych
mgr Aneta Głowacka

Opiekunowie praktyk zawodowych

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – mgr Aneta Głowacka
 • Grafika – dr hab. Ryszard Pielesz

 

Pliki do pobrania:

 

 
do góry