Konkurs dla Młodych Naukowców

Tematem nadrzędnym konkursu jest: „Zróżnicowanie stylistyczne języka w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych”.

 

1.      Konkurs jest ogłoszony w ramach dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Artystycznego;

  1. Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie ukończyli 35 r.ż, są pracownikami Wydziału Artystycznego dłużej niż 3 miesiące i są objęci umową o pracę,  co najmniej do końca przyszłego roku kalendarzowego;

3.      W ramach konkursu należy przygotować wypełniony wniosek na badania statutowe, a także dodatkowo informacje o:

- stanie zaawansowania pracy;

- walorach naukowych/artystycznych pracy i jej innowacyjności;

- opinię promotora (w przypadku realizowanego doktoratu) lub samodzielnego pracownika naukowego (w każdym innym przypadku);

- wykaz dorobku naukowo-artystycznego z 3 ostatnich lat;

- kosztorys projektu.

4. Skład komisji konkursowej: dr hab. Małgorzata Kaniowska - przewodnicząca, dr hab. prof. UŚ. Hubert Miśka, dr hab. Łukasz Kliś, dr hab. Adam Czech, dr Magdalena Szyndler.

5.   Kryteria oceny wniosków

Komisja ds. badań naukowych i podziału środków Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w ocenie wniosków złożonych do konkursu dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich będzie brała pod uwagę:

A.) w przypadku doktoratów:

- stan zaawansowania pracy doktorskiej (opinia promotora) oraz jej przewidywany termin ukończenia;

- poziom naukowy badań lub zadań artystycznych przewidzianych do realizacji;

- nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

- osiągnięcia naukowe i artystyczne wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat;

- zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

- wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej/artystycznej;

- ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze;

- ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;

B.) w przypadku pozostałych młodych naukowców:

- poziom naukowy badań lub zadań artystycznych przewidzianych do realizacji;

- nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

- osiągnięcia naukowe i artystyczne wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat;

- zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

- wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej/artystycznej;

- ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych  w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze;

- ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;

- opinię samodzielnego pracownika naukowego wyrażoną o projekcie przedstawionym przez kandydata (dotyczy niesamodzielnych pracowników naukowych).

6.   Przyznane środki należy wydatkować do końca roku 2018.

7.   W kosztach tematu może uczestniczyć wyłącznie jego kierownik.

 

8. Środki przyznane w ramach projektu badawczego mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) zakup literatury,

b) zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego,

c) opłacenie usług zewnętrznych,

d) opłacenie kosztów wyjazdów naukowych.

9.  Każda osoba która uzyskała finansowanie swojego projektu w ramach niniejszego konkursu, jest zobowiązana pod koniec roku kalendarzowego złożyć szczegółowe sprawozdanie merytoryczno-finansowe wg. formularza UŚ obowiązującego w danym roku.

Sprawozdania zostaną ocenione przez Komisję Wydziału Artystycznego. Jedynie akceptacja sprawozdania i pozytywna opinia Komisji, uprawnia do ubiegania się o środki finansowe w kolejnym konkursie.

10.  Wszelkie zmiany w kosztorysie w trakcie realizacji projektu, muszą mieć merytoryczne uzasadnienie na piśmie i uzyskać akceptację Komisji.

11.  Wnioski konkursowe odrzucone przez komisję nie mogą zostać przedstawione w tej samej postaci w następnej edycji konkursu.

12.  Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WA Uniwersytetu Śląskiego w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

13.   W przypadku doktoranta odpowiedzialność (finansową i merytoryczną) za poprawną realizację projektu ponosi promotor jego pracy doktorskiej.

 

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji papierowej i elektronicznej do:

Sekretariatu Dziekana Wydziału Artystycznego

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 (Pawilon Plastyczny pok. 103)

wart@wart.us.edu.pl

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM  09.10.2018.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zaproszenie na konkurs
 
do góry