ECTS (European Credit Transfer System)

Europejski System Transferu Punktów został opracowany przez Komisję Unii Europejskiej dla przygotowania procedur gwarantujących uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. System ten pozwala uczelniom na wzajemne uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się bowiem powszechnie zrozumiałymi „miernikami” — punktami i stopniami.

Stosowanie ECTS bazuje na wzajemnym zaufaniu i zgodności pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy: informacja (o programie zajęć i osiągnięciach studenta w nauce), porozumienie (o programie zajęć pomiędzy współpracującymi uczelniami i studentem) oraz stosowanie punktów ECTS (określających „ilość” pracy, jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie). ECTS może być również stosowany w obrębie jednej uczelni lub pomiędzy uczelniami jednego kraju.

 

Punkty ECTS

Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom/kursom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają o­ne ilość pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki w danej uczelni, a zatem obejmuje: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace terenowe, seminaria, pracę indywidualną — w bibliotece lub w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny.

Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom; na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów. Punkty ECTS można przyznawać za przygotowanie/realizację projektów, prace semestralne, dyplomowe, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.

Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom/kursom, natomiast przyznawane są studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia.
 

Skala ocen ECTS

Wyniki egzaminów i innych form zaliczania wyrażone są zazwyczaj w postaci ocen. W Europie istnieje wiele różnych systemów ocen. Skala stopni ECTS została opracowana (na podstawie danych przekazanych przez uczelnie biorące udział w programie pilotażowym) z myślą o tym, aby ułatwić uczelniom przekładanie ocen przyznanych studentom ECTS przez uczelnię zagraniczną. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię wg. jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnia sama decyduje o tym, jak dostosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do jej własnego systemu.

Skala ocen ECTS

Ocena ECTS Ocena Polska Definicja
A 5.0 CELUJĄCY — wybitne osiągnięcia z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
B 4.5 BARDZO DOBRY — powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
C 4.0 DOBRY — generalnie solidna praca, z szeregiem zauważalnych błędów
D 3.5 ZADOWALAJĄCY — zadowalający, ale z istotnymi brakami
E 3.0 DOSTATECZNY — praca/wyniki spełniają minimalne kryteria
FX NIEDOSTATECZNY — punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału
F NIEDOSTATECZNY — punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału


Podstawowe elementy ECTS

Pakiet Informacyjny — każda uczelnia, która zamierza uczestniczyć w systemie ECTS przygotowuje pakiet informacyjny, aktualizowany co roku, przedstawiający kierunki studiów i programy nauczania dostępne w uczelni. Pakiet jest przewodnikiem po uczelni i powinien zawierać takie informacje jak: lokalizacja, zasady przyjmowania na studia, kalendarz akademicki, zakwaterowanie studenta itp. Istotną częścią pakietu jest opis poszczególnych przedmiotów/kursów, zawierający informację o ich: treści, poziomie, statusie (obowiązkowy, fakultatywny), czasie trwania i terminarzu, warunkach wstępnych zapisu, warunkach zaliczenia, przyporządkowaniu punktów ECTS.

Porozumienie o programie zajęć obowiązujące zarówno uczelnię macierzystą i zagraniczną, jak i studenta — określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.

Wykaz zaliczeń przedstawia osiągnięcia studenta w nauce — przygotowuje się go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu przez niego studiów za granicą. W wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty/kursy, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także — jeśli to możliwe — stopnie przyznane zgodnie ze skalą ECTS. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy studenta w okresie studiów za granicą.

 

źródło: www.us.edu.pl

 
do góry