Zaproszenie na konkurs

Dziekan Wydziału  Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na finansowanie działalności  naukowej i artystycznej.

Tematem nadrzędnym konkursu jest: „Zróżnicowanie stylistyczne języka w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych”.
1.    Konkurs jest ogłoszony w ramach dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Artystycznego;
2.    Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie ukończyli 35 r.ż, są pracownikami Wydziału Artystycznego dłużej niż 3 miesiące i są objęci umową      o pracę,  co najmniej do końca przyszłego roku kalendarzowego;
3.    W ramach konkursu należy przygotować wypełniony wniosek na badania statutowe, a także dodatkowo informacje o:
- stanie zaawansowania pracy;
- walorach naukowych/artystycznych pracy i jej innowacyjności oraz o randze pracy wyrażonej w punktacji, w kontekście przyszłej oceny parametrycznej jednostki (Rozporządzenie MNiSW z dnia 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym);
- opinię promotora (w przypadku realizowanego doktoratu) lub samodzielnego pracownika naukowego (w każdym innym przypadku);
- wykaz dorobku naukowo-artystycznego z 3 ostatnich lat;
- kosztorys projektu.
4.  Skład komisji konkursowej: dr hab. Małgorzata Kaniowska - przewodnicząca,            dr hab. prof. UŚ. Hubert Miśka, dr hab. Łukasz Kliś, dr hab. Adam Czech, dr Magdalena Szyndler.
5. Kryteria oceny wniosków
Komisja ds. badań naukowych i podziału środków Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w ocenie wniosków złożonych do konkursu dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich będzie brała pod uwagę:
A.) w przypadku doktoratów:
- stan zaawansowania pracy doktorskiej (opinia promotora) oraz jej przewidywany termin ukończenia;
- rangę dorobku naukowego i artystycznego z ostatnich 3 lat wyrażoną w punktacji (zgodnej z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym);
- celowość i efektywność wydatkowania wnioskowanych środków;
- wartość merytoryczną efektu finalnego działań artystycznych i naukowych;
B.) w przypadku pozostałych młodych naukowców:
- rangę dorobku naukowego i artystycznego z ostatnich 3 lat wyrażoną w punktacji (zgodnej z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym);
- celowość i efektywność wydatkowania wnioskowanych środków ;
- wartość merytoryczną efektu finalnego działań artystycznych i naukowych;
- opinię samodzielnego pracownika naukowego wyrażoną o projekcie przedstawionym przez kandydata.
6. Przyznane środki należy wydać do końca roku 2017.
7. W kosztach tematu może uczestniczyć wyłącznie jego kierownik.
8. Każda osoba która uzyskała finansowanie swojego projektu w ramach niniejszego konkursu, jest zobowiązana pod koniec roku kalendarzowego złożyć szczegółowe sprawozdanie merytoryczno-finansowe wg. formularza UŚ obowiązującego w danym roku.
Sprawozdania zostaną ocenione przez Komisję Wydziału Artystycznego. Jedynie akceptacja sprawozdania i pozytywna opinia Komisji, uprawnia do ubiegania się o środki finansowe     w kolejnym konkursie.
9. Wszelkie zmiany w kosztorysie w trakcie realizacji projektu, muszą mieć merytoryczne uzasadnienie na piśmie i uzyskać akceptację Komisji.
10. Wnioski konkursowe odrzucone przez komisję nie mogą zostać przedstawione w tej samej postaci w następnej edycji konkursu.
11. W przypadku doktoranta odpowiedzialność (finansową i merytoryczną) za poprawną realizację projektu ponosi promotor jego pracy doktorskiej.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji papierowej i elektronicznej do:
Sekretariatu Dziekana Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 (Pawilon Plastyczny pok. 103)
wart@wart.us.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM  03.10.2017.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Zaproszenie na konkurs
 
do góry