Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Zaproszenie do uczestnictwa | Program konferencji

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku

International Scientific Conference | Biblical Motifs as a Source of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st Century

 

Szanowni Państwo,

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje w dniach 25-26 października 2017 roku Międzynarodową Konferencję Naukową „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”.

Dear Colleagues,

The Faculty of Fine Arts and Music of the University of Silesia in Katowice is organizing an International Scientific Conference  “Biblical Motifs as a Source of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st Century” from 25-26 October 2017.


„Biblia weszła tak głęboko w naszą sztukę, w naszą literaturę, w naszą mentalność, w nasz sposób mówienia, że choćbyśmy próbowali - nie jesteśmy w stanie wyprzeć się jej dziedzictwa”.

“The Bible has entered so deeply into our art, into our literature, into our mentality, in our way of saying things, that hard as we try, we cannot deny its heritage.”

Anna Świderkówna


Zamysłem konferencji jest konstatacja wpływu Biblii na różnorakie dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku.  Założeniem organizatorów jest wymiana myśli w obszarze interpretacji przekazu artystycznego, który czerpie inspiracje z ksiąg biblijnych. Temat konferencji wpisuje się w szeroko pojęty proces komunikacji międzykulturowej na gruncie uniwersalnego języka sztuki. Ponadczasowe wartości spisane na kartach Starego Testamentu od wieków stanowiły źródło inspiracji dla artystów i filozofów.

Sztuka XX wieku popadając w stadium destrukcji w wyniku odrzucenia dotychczasowego porządku świata okazała się artystyczną drogą donikąd. Alternatywą dla nihilistycznego kierunku sztuki i literatury staje się powrót do wartości, które zapisane w Biblii stanowią fundament dla dziedzictwa kulturowego całej ludzkości. 

Konferencja stworzy możliwość otwartej dyskusji środowiska artystów z różnych uczelni, której głównym tematem będzie kwestia prowadzenia badań w przeszłości, porównania tegoż zagadnienia ze stanem obecnym oraz wypracowanie wspólnego stanowiska na temat przyszłości badań naukowych, ich tematyki, sposobów realizacji i upowszechniania. Doświadczenia uznanych artystów chcielibyśmy połączyć z pomysłami młodych naukowców i studentów.

 

The idea of the conference is to document the influence of the Bible on the various fields of art and literature of the turn of the 21st century. The organizers' intention is to create a platform for an exchange of ideas in the field of interpretation of the artistic message which draws inspiration from biblical texts. The subject of the conference fits into the broadly understood process of intercultural communication on the ground of the universal language of art. Timeless values written on the pages of the Old Testament have been a source of inspiration for artists and philosophers for centuries.

The art of the 20th century, falling into a phase of disintegration as a result of the rejection of the old order of things, turned out to be an artistic road to nowhere. An alternative to the nihilistic direction of art and literature is looking back to the values which are laid down in the Bible, and which form the foundation for the cultural heritage of all mankind.

The conference will provide an opportunity for an open discussion between artists from different higher education institutions. The discussion will mainly focus on past research, comparing it with the current situation, and developing a common position as to the future of research, its subject areas and ways of its implementation and dissemination. We would like to combine the experience of renowned artists and the ideas of young scientists and students.

 
do góry