Kryteria kwalifikacji

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.

Egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – martwa natura - 3 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. W przypadku, gdy będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zaświadczenie należy złożyć przed przystąpieniem do kwalifikacji.

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

I. Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata (w punktach):

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii sztuki
 • wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów

II. Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata:

 • Rozmowa na temat planowanej pracy magisterskiej.
 • Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Uwaga! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ..

Uwaga: UWAGA! Studia II stopnia na tym kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym podobne uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci nieposiadający tych uprawnień po studiach I stopnia, aby je uzyskać w razie przyjęcia na studia II  stopnia, mogą wnioskować o uzupełnienie wykształcenia.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Grafika

studia stacjonarne jednolite magisterskie

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

 

Grafika

studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.

Egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – martwa natura - 3 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. W przypadku, gdy będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zaświadczenie należy złożyć przed przystąpieniem do kwalifikacji.

 

Grafika

studia stacjonarne oraz niestacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

I. Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata (w punktach):

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii sztuki
 • wiedzę z zakresu grafiki warsztatowej
 • wiedzę z zakresu grafiki projektowej

II. Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.:

 • Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej..
 • Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie: maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio.

Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: grafika i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs  świadectw dojrzałości:

uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub inny język nowożytny.

Punktacja wg skali:

 • 91-100% » 5 pkt.
 • 71-90% » 4 pkt.
 • 51-70% » 3 pkt.
 • 30-50% » 2 pkt.

Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub inny język nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.
Kandydatom, którzy zdawali język polski lub inny język nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości:

przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród czterech następujących: język polski, inny język nowożytny, historia sztuki i wiedza o kulturze na świadectwie dojrzałości  wg skali:

 • 6 » 5 pkt.
 • 5 » 4 pkt.
 • 4 » 3 pkt.
 • 3 » 2 pkt.
 • 2 » 1 pkt.

Następne etapy kwalifikacji są identyczne dla wszystkich kandydatów

Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna dot. współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i sztuki.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku..

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Specjalność: Grafika komputerowa gier

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki
 • wiedzę z zakresu antropologii kultury
 • znajomość współczesnego rynku gier
Etap I — Konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

 • Bardzo dobry » 10 pkt.
 • Dobry plus » 8 pkt.
 • Dobry » 6 pkt.
 • Dostateczny plus » 4 pkt.
 • Dostateczny » 2 pkt.
Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III — Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i teorii sztuki, antropologii kultury, znajomości współczesnego rynku gier.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów..

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Specjalność: Grafika komputerowa gier — prowadzona w języku angielskim

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki
 • wiedzę z zakresu antropologii kultury
 • znajomość współczesnego rynku gier
 • zna język angielski przynajmniej na poziomie B2.
Etap I — Konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

 • Bardzo dobry » 10 pkt.
 • Dobry plus » 8 pkt.
 • Dobry » 6 pkt.
 • Dostateczny plus » 4 pkt.
 • Dostateczny » 2 pkt.
Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III — Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i teorii sztuki, antropologii kultury, znajomości współczesnego rynku gier.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów..

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

I. Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata (w punktach):

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności::

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii sztuki
 • wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów.

II Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.

 • Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej.
 • Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika, są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów..

 
do góry